مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

افزایش 14% اجاره بها ساختمان اداری معاونت شهرسازی و کمیسیون ماده 100 99/4/3

افزایش 14% اجاره بها ساختمان اداری معاونت شهرسازی و کمیسیون ماده 100 99/4/3

افزایش 14% اجاره بها ساختمان اداری معاونت شهرسازی و کمیسیون ماده 100 99/4/3