مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

واگذاری شبکه تاکسی بی سیم 133 به شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم 133 از طریق ترک تشریفات 99/5/21

واگذاری شبکه تاکسی بی سیم 133 به شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم 133 از طریق ترک تشریفات 99/5/21

واگذاری شبکه تاکسی بی سیم 133 به شرکت تعاونی رانندگان تاکسی بی سیم 133 از طریق ترک تشریفات 99/5/21