یکشنبه ۱۳۹۵/۰۶/۱۴

توافق شهرداري با آقايان امير مهدي و روح اله صفي قلي 95/6/6/ مصوبه 95

توافق شهرداري با آقايان امير مهدي و روح اله صفي قلي 95/6/6/ مصوبه 95

توافق شهرداري با آقايان امير مهدي و روح اله صفي قلي 95/6/6/ مصوبه 95