شنبه ۱۳۹۵/۰۶/۰۶

توافق شهرداري با آقاي نوروزي و خان محمدي 95/5/23 مصوبه 87

توافق شهرداري با آقاي نوروزي و خان محمدي 95/5/23 مصوبه 87

توافق شهرداري با آقاي نوروزي و خان محمدي 95/5/23 مصوبه 87