شنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۶

توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/5/14 مصوبه 70

توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/5/14 مصوبه 70

توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/5/14 مصوبه 70