دوشنبه ۱۳۹۵/۰۵/۱۱

توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/4/29 مصوبه 64

توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/4/29 مصوبه 64

توافق شهرداري با ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره) 95/4/29 مصوبه 64