شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

واگذاري اوليه نسبت به پرداخت ارزش کروم به زارعين ناحيه دانش 95/4/1 مصوبه 51

واگذاري اوليه نسبت به پرداخت ارزش کروم به زارعين ناحيه دانش 95/4/1 مصوبه 51

واگذاري اوليه نسبت به پرداخت ارزش کروم به زارعين ناحيه دانش 95/4/1 مصوبه 51