چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

تشويق مالکين و سرمايه گذاران به احياء پلاکهاي فرسوده 95/3/29 مصوبه 47

تشويق مالکين و سرمايه گذاران به احياء پلاکهاي فرسوده 95/3/29 مصوبه 47

تشويق مالکين و سرمايه گذاران به احياء پلاکهاي فرسوده 95/3/29 مصوبه 47