پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمين مشاعي 95/2/20 مصوبه 24

فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمين مشاعي 95/2/20 مصوبه 24

فنس کشي و احداث اتاقک نگهباني در زمين مشاعي 95/2/20 مصوبه 24