شنبه ۱۳۹۵/۰۲/۱۸

مشارکت شهرداري قزوين با بدهکاران به شهرداري 95/2/19 مصوبه 20

مشارکت شهرداري قزوين با بدهکاران به شهرداري 95/2/19 مصوبه 20

مشارکت شهرداري قزوين با بدهکاران به شهرداري 95/2/19 مصوبه 20