پنجشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۲۳

توافق شهرداري با آقاي عيسي حسن بيگي 95/2/18 مصوبه 22

توافق شهرداري با آقاي عيسي حسن بيگي 95/2/18 مصوبه 22

توافق شهرداري با آقاي عيسي حسن بيگي 95/2/18 مصوبه 22