یکشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۰۷

تفريغ بودجه سال 93 شهرداري قزوين و سازمانهاي تابعه مصوبه 10 96/2/30

تفريغ بودجه سال 93 شهرداري قزوين و سازمانهاي تابعه مصوبه 10 96/2/30

تفريغ بودجه سال 93 شهرداري قزوين و سازمانهاي تابعه مصوبه 10 96/2/30