یکشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

توافق با مالکين قطعه 16 کلي ملاصدرا- مصوبه 14- 96/3/6

توافق با مالکين قطعه 16 کلي ملاصدرا- مصوبه 14- 96/3/6

توافق با مالکين قطعه 16 کلي ملاصدرا- مصوبه 14- 96/3/6