چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۲۶

قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک

قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک

قرارداد شهرداري با سرمايه گزاري در خصوص مجتمع مسکوني تجاري پونک