دوشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء

توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء

توافق شهرداري با آقاي نجفي و شرکاء