یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

توافق شهرداري با آقاي جدليها مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري

توافق شهرداري با آقاي جدليها مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري

توافق شهرداري با آقاي جدليها مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري