یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

توافق شهرداري با زارعين و بنه داران روستاي ناصرآباد

توافق شهرداري با زارعين و بنه داران روستاي ناصرآباد

توافق شهرداري با زارعين و بنه داران روستاي ناصرآباد