پنجشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۹

درخواست مساعدت مالي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) از شهرداري قزوين

درخواست مساعدت مالي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) از شهرداري قزوين

درخواست مساعدت مالي دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) از شهرداري قزوين