شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

صدور مجوز جهت احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي گيلکي

صدور مجوز جهت احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي گيلکي

صدور مجوز جهت احداث بنا در زمين قولنامه اي متعلق به آقاي گيلکي