مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۰۹

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری ها 98/9/9-

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری ها 98/9/9-

تعرفه پارکینگ های عمومی تحت نظارت شهرداری ها 98/9/9-