مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

تفویض اختیار سرپرست شهرداری 98/8/25-

تفویض اختیار سرپرست شهرداری 98/8/25-

تفویض اختیار سرپرست شهرداری 98/8/25-