مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

-توافق شهرداری با وراث مرحوم شیردست 98/8/11

-توافق شهرداری با وراث مرحوم شیردست 98/8/11

-توافق شهرداری با وراث مرحوم شیردست 98/8/11