مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۳۰

انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان شهرداری 98/7/30-

انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان شهرداری 98/7/30-

انعقاد قرارداد بیمه عمر و حوادث کارکنان شهرداری 98/7/30-