مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۵

توافق شهرداری با خانم ذوالقرنین در بلوار شهید باهنر98/5/5

توافق شهرداری با خانم ذوالقرنین در بلوار شهید باهنر98/5/5

توافق شهرداری با خانم ذوالقرنین در بلوار شهید باهنر98/5/5