مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۱۵

واگذاری حق انتفاع یک باب ساختمان اداری به شورای استان 98/5/15

واگذاری حق انتفاع یک باب ساختمان اداری به شورای استان 98/5/15

واگذاری حق انتفاع یک باب ساختمان اداری به شورای استان 98/5/15