مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۱۱

واگذاری حق انتفاع یک باب منزل مسکونی متعلق به شهرداری به سازمان بسیج جامعه زنان سپاه حضرت صاحب الامر (عج) استان 98/4/11

واگذاری حق انتفاع یک باب منزل مسکونی متعلق به شهرداری به سازمان بسیج جامعه زنان سپاه حضرت صاحب الامر (عج) استان 98/4/11

واگذاری حق انتفاع یک باب منزل مسکونی متعلق به شهرداری به سازمان بسیج جامعه زنان سپاه حضرت صاحب الامر (عج) استان 98/4/11