مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۰۷

توافق شهرداری با وراث مرحوم میرزایی و قاسمی

توافق شهرداری با وراث مرحوم میرزایی و قاسمی

توافق شهرداری با وراث مرحوم میرزایی و قاسمی