مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

طرح اعضای شورای شهر در خصوص حمایت از کارکنان شهرداری و شهروندان در ایام شیوع کرونا98/12/7-

طرح اعضای شورای شهر در خصوص حمایت از کارکنان شهرداری و شهروندان در ایام شیوع کرونا98/12/7-

طرح اعضای شورای شهر در خصوص حمایت از کارکنان شهرداری و شهروندان در ایام شیوع کرونا98/12/7-