مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

واگذاری پروژه تجاری مسکونی ستاره پونک از طریق مزایده عمومی98/12/6-

واگذاری پروژه تجاری مسکونی ستاره پونک از طریق مزایده عمومی98/12/6-

واگذاری پروژه تجاری مسکونی ستاره پونک از طریق مزایده عمومی98/12/6-