مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۵

توافق شهرداری با آقای طهماسبی و شرکاء98/11/15

توافق شهرداری با آقای طهماسبی و شرکاء98/11/15

توافق شهرداری با آقای طهماسبی و شرکاء98/11/15