اين قلعه در بخش رودبارشهرستان در شمال شرقي روستاي رازميان قرار دارد و يکي از مهم ترين قلاع اسماعيليه در عصر سلجوقي است. در مورد سال ساخت اين بنا در هيچ يک از متون تازيخي ذکري به ميان نيامده است. اين قلعه به دليل موقعيت خاص خود در دوره تسلط اسماعيليه  اهميت و شهرت بسيار پيدا کرد و پس از قلعه الموت مهم ترين قلعه آن دوره به شمار مي رفت.

قلعه لمبسر بالاي کوه وسيع و مسطحي قرار دارد و به دليل وجود رود هاي اطراف در دامنه غربي، شرقي و جنوبي از ساير رشته کوه هاي اطراف جدا مانده است. اين قلعه ابعادي در حدود 480 متر در جهت شمالي جنوبي و 190 متر در جهت شرقي غربي دارد. در قسمتي از سمت شرقي آن ديواري عظيم به ارتفاع 10 متر وجود دارد و هم اکنون بخش هايي از باروي آن باقي مانده است. آب قلعه از نينه رود که در فاصله دو فرسنگي آن قرار دارد تامين و توسط آبراهه اي که در دل سنگ حفر شده بود در چندين آب انبار ذخيره مي شد. در اين قلعه در حال حاضر توسط سازمان ميراث فرهنگي حفاري هاي علمي صورت مي گيرد.