اين دروازه از آثار دوره قاجاريه است. بناي دروازه آجري و داراي يک سردر اصلي و دو راه ارتباطي در طرفين است. سردر وسط، داراي عرض و ارتفاع بيشتر و قوس تيزه دار است. اين دروازه هشت گلدسته دارد. ورودي اصلي آنها داراي رسمي بندي و کاسه بندي است.