بازدید عمویی معاونت خدمات شهری،حبیبی سرپرست سازمان پسماند،کاظم پور مدیرعامل سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین،وذوالقدر مدیر بحران شهرداری قزوین و هیئت همراه از رودخانه ارنجک