نشست مشترک مهندس کاظم پور سزپرست سازمان باغستان های سنتی و مهندس حافظی مدیر عامل سازمان خدمات طراحی پیرامون پیشبرد اهداف سازمان باغستان ها در حوزه طراحی مهندسی