نشست مشترک کاظم پور سرپرست سازمان باغستان های سنتی و مهندس بهرامی مدیر عامل سازمان عمران در خصوص بهبود فعالیت های عمرانی و مهندسی در باغستان های سنتی قزوین