جلسه هم اندیشی کاظم پور سرپرست سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین و بهنام زاده شهردار منطقه یک قزوین درخصوص پیشبرد اهداف سازمان