برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی در سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین در خصوص انجام برنامه های فرهنگی در حوزه باغستان های سنتی قزوین