بازدید ریاست محترم شورای اسلامی شهر قزوین از باغستان های سنتی شهر قزوین