نشست دوستانه مهندس کاظم پور سرپرست سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین و مهندس سعید دقیقی عضو شورای اسلامی شهر قزوین پیرامون فعالیت های انجام شده در حوزه باعستان های سنتی