نشست صمیمی کاظم پور سرپرست سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین ومهندس مقدم سلیمی معاون خدمات شهری شهرداری قزوین