نشست صمیمانه کاظم پور سرپرست سازمان باغستان های سنتی شهرداری قزوین و مهر علیان مدیر عامل سازمان پسماند