تمامى باغستان سنّتى قزوين با حق آب از چهار رشته رودخانه فصلى و يك رودخانه سيلابى (وشته) آبيارى مى شود كه وضعيت آنها به شرح زير مى‏باشد:

 

الف- رودخانه ارنجك :

رودخانه ارنجك كه از شمال شرق وارد باغات مى‏شود و كليه باغات واقع در شرق شهر قزوين را تا محدوده جاده بوئين زهرا مشروب مى‏نمايد

 

ب :رودخانه بازار:

رودخانه بازار را در اسناد تاريخى به نام رودخانه دزج و ديزج و آب آن را از وادى دزج نوشته‏اند. در اسناد ثبتى رودخانه بازار و در مطالعات اداره كل امور آب تحت نام بازار، الولك و اميرآباد مورد بررسى قرار گرفته است.

 

ج :رودخانه زويار

رودخانه زويار در اسناد تاريخى و ثبتى به همين نام و آب آن از وادى زويار نوشته شده است. اين رودخانه در غرب رودخانه بازار از مسيرى واقع در غرب راه قديمى ناصرآباد (ادامه خيابان حد فاصل دانشگاه علوم پزشكى شهيد بابايى و كوى دادگسترى) به طرف جنوب ادامه دارد كه باغات شمال جاده رشت تا كارخانه شيشه و قسمتى از باغات جنوب جاده رشت تا جاده تاكستان را آبيارى مى‏كند. سيلاب‌هاى اين رودخانه باغات سنتى قريه ناصرآباد و باغات شمال كارخانه شيشه را آبيارى مى‏نمايد و مازاد آن از نهرهاى شرق كارخانه شيشه با باغات آبخور از رودخانه دلي‌چاى و بازار سرازير مى‏شود

 

د:رودخانه دليچاى:

در طومار قديمى نام رودخانه دليچاى را فاسقينه رود نوشته‏اند اين رودخانه داراى دو رشته مى‏باشد. رشته اصلى از شمال قريه اك واقع در جاده رشت به نام چاريز و رشته فرعى از شمال قريه محمود آباد به نام رودخانه پيسينه رود اين دو رشته مجموعا از طريق نهرى واقع در شمال و غرب كارخانه شيشه باغات مجاور كارخانه شيشه، جنوب جادّه رشت، جنوب جادّه تاكستان و قسمتى از باغات جنوب ميدان تره‌بار را آبيارى مى‏نمايد

 

 

نقشه و موقعیت رودخانه های قزوین

 

 

 

 

طومار آب

این طومار که نوشته نیاکان و اجداد ما می باشد ،چگونگی  تقسیم و تعیین آن برای آبیاری  باغات سنتی قزوین، قدمت 700 ساله دارد.

 

 

تصاویر موجود از طومار 700 ساله باغستان سنتی قزوین