الف : كليات سازمان

1- نام سازمان :سازمان باغستان هاي سنتي قزوين که اختصارا" در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود .

2- نوع سازمان : سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است که طبق اصول بازرگاني وابسته به شهرداري اداره مي شود و به استنادماده 84 قانون شهرداري  تأسيس مي گردد.

3- مديريت ، هماهنگي و نظارت برحفظ ،  احياء و برنامه هاي باغستان سنتي قزوين واقع در محدوده قانوني و حريم شهر قزوين و هدايت و حمايت باغداران و باغبانان جهت رفع مشکلات و ارتقاء کيفيت باغستان ها و ايجاد هماهنگي با ارگان ها و سازمان هاي ذيربط و اعمال اختيارات وظايف شهرداري مقرر در قانون و گسترش فضاي سبز

4 – مدت سازمان : از تاريخ تأسيس پنج /5 سال خواهد بود.

5- مقر سازمان و حدود عمليات : مرکز اصلي سازمان در شهر قزوين بوده و حوزه فعاليت سازمان محدوده ي باغستان سنتي اطراف قزوين به انضمام باغات سنتي ورتپه ، ياليان و ديزج (به مساحت تقريبي 3000 هکتار )

ب : ارکان سازمان

- شوراي سازمان

-هيأت مديره

-مديرعامل

- بازرس

شوراي سازمان مرکب از 9نفر به شرح زير مي باشد :

1-     استاندار استان قزوين در غياب وي معاون امورعمراني ( به عنوان رئيس شوراي سازمان )

2-  شهردار شهر قزوين / نائب رئيس شوراي سازمان

3- يک نفر از اعضاي شوراي شهر قزوين

4- رئيس جهاد کشاورزي استان قزوين

5- نماينده امام جمعه قزوين

6- مدير عامل شرکت آب منطقه قزوين

7- مدير کل محيط زيست قزوين

8- رئيس سازمان مسکن و شهر سازي قزوين

9- رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قزوين

هيأ ت  مديره : هيأت مديره سازمان مرکب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر علي البدل مي باشد که عبارت است از :

1- شهردار قزوين به عنوان عضو اصلي ثابت که سمت رياست هيأت مديره را خواهد داشت .

2-  رئيس جهاد کشاورزي استان قزوين

3-  مدير عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز قزوين

4-  نماينده استاندار قزوين

5- يک نفر کارشناس خبره در امر باغستان سنتي قزوين ( با معرفي شهردار و ابلاغ استاندار )

مدير عامل : مدير عامل سازمان از بين افراد ذيصلاحيت كه در مسائل باغستان سنتي داراي تخصص و تجربيات كافي باشد با پيشنهاد رئيس هيأت مديره سازمان توسط شوراي سازمان براي مدت سه سال انتخاب و با حكم رئيس شورامنصوب مي گردد .

حسابرس (بازرس) : بازرس توسط شوراي سازمان از ميان اشخاص بصير و صالح و متعهد و كاردان و وارد به مسائل مالي و حسابداري براي مدت يك سال انتخاب و از طريق استانداري جهت صدور حكم به وزارت كشور معرفي مي نمايد .