نام و نام خانوادگي : محمد کریم کاظم پور
متولد :
سوابق تحصيلي:
 
 
تاريخ شروع به كار :
سوابق كار :
 
 
شرح وظايف مدير عامل سازمان :
 
- مدير عامل مسئوليت اداره سازمان و حفاظت سرمايه و دارايي ها را به عهده داشته و حافظ منافع مالي و اموال منقول و غير منقول مي باشد ، اهم مسئوليت هاي مدير عامل به شرح زير تعيين مي گردد .
-  انجام كليه عمليات اجرايي و اداري مالي و حقوقي سازمان در حدود بودجه مصوب طبق آيين نامه ها و مقررات مربوطه
-  افتتاح حساب ها اعم از ريالي و ارزي در بانك هاي دولتي با رعايت مفاد اساسنامه و آئين نامه مالي سازمان
- دفاع از حقوق سازمان در كليه مراجع قانوني و دولتي و نزد اشخاص حقيقي و حقوقي با طرح و اقامه هر نوع دعوي و شكايت و پيگيري و دفاع با پاسخگوئي در قبال دعوي مطروحه بر عليه سازمان .
- تهيه و تنظيم بودجه ‌،‌متمم و اصلاح و تفريق بودجه جهت تسليم به هيأت مديره
- تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سودو زيان و ساير گزارش هاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيأت مديره و تسليم آن به شوراي سازمان
-  ارجاع اختلاف و دعاوي سازمان به داوري و تعيين داور و حل و فصل اختلاف به نحوه سازش اصلاح پس از تأييد هيأت مديره
-  امضاء كليه اسناد مالي و مكاتبات اداري و مراقبت در حسن انجام كليه امور مربوط به مقررات و ضوابط مالي و اداري سازمان
-  انجام ساير اموري كه طبق اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب سازمان و به موجب قوانين كشور به عهده مدير عامل قرار مي گيرد .
- هدايت عمليات اجرايي سازمان در جهت رعايت مفاد اساسنامه كه به صورت بازرگاني   ( خودكفايي ) اداره مي شود .
-  مدير عامل مي تواند به منظور تسريع در امور جاري سازمان قسمتي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به هريك از مسئولان ديگر سازمان با تصويب هيأت مديره تفويض نمايد بديهي است مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان كماكان به عهده مدير عامل خواهد بود .
- مدير عامل هر شش ماه يك بار موظف به تهيه و تسليم صورت هاي مالي و دارايي و ديون سازمان و ارائه آن به هيأت مديره مي باشد .