الف : كليات سازمان

 نام سازمان :سازمان باغستان هاي سنتي قزوين که اختصارا" در اين اساسنامه سازمان ناميده مي شود .

نام و سمت پرسنل سازمان:

 محمد کریم کاظم پور( مدیر عامل سازمان)

مهدی امینی (قائم مقام)

محمد رضا نوری

رضا دل افکار

مرتضی سکاکی

مهدی نظری

خانم مریم گروه ای

مهدی  حاجی کریمی

سعید خمسه

محمد حاجی کریمی

محمود فرج زاده

حمید رضا صولتی

امیر نهاوندی

 

 

نوع سازمان : سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است که طبق اصول بازرگاني وابسته به شهرداري اداره مي شود و به استنادماده 84 قانون شهرداري  تأسيس مي گردد.

 مديريت ، هماهنگي و نظارت برحفظ ،  احياء و برنامه هاي باغستان سنتي قزوين واقع در محدوده قانوني و حريم شهر قزوين و هدايت و حمايت باغداران و باغبانان جهت رفع مشکلات و ارتقاء کيفيت باغستان ها و ايجاد هماهنگي با ارگان ها و سازمان هاي ذيربط و اعمال اختيارات وظايف شهرداري مقرر در قانون و گسترش فضاي سبز

مدت سازمان : از تاريخ تأسيس پنج /5 سال خواهد بود.

 مقر سازمان و حدود عمليات : مرکز اصلي سازمان در شهر قزوين بوده و حوزه فعاليت سازمان محدوده ي باغستان سنتي اطراف قزوين به انضمام باغات سنتي ورتپه ، ياليان و ديزج (به مساحت تقريبي 3000 هکتار )

ب : ارکان سازمان

- شوراي سازمان

-هيأت مديره

-مديرعامل

- بازرس

شوراي سازمان مرکب از 9نفر به شرح زير مي باشد :

1-     استاندار استان قزوين در غياب وي معاون امورعمراني ( به عنوان رئيس شوراي سازمان )

2-  شهردار شهر قزوين / نائب رئيس شوراي سازمان

3- يک نفر از اعضاي شوراي شهر قزوين

4- رئيس جهاد کشاورزي استان قزوين

5- نماينده امام جمعه قزوين

6- مدير عامل شرکت آب منطقه قزوين

7- مدير کل محيط زيست قزوين

8- رئيس سازمان مسکن و شهر سازي قزوين

9- رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري قزوين

هيأ ت  مديره : هيأت مديره سازمان مرکب از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر علي البدل مي باشد که عبارت است از :

1- شهردار قزوين به عنوان عضو اصلي ثابت که سمت رياست هيأت مديره را خواهد داشت .

2-  رئيس جهاد کشاورزي استان قزوين

3-  مدير عامل سازمان پارک ها و فضاي سبز قزوين

4-  نماينده استاندار قزوين

5- يک نفر کارشناس خبره در امر باغستان سنتي قزوين ( با معرفي شهردار و ابلاغ استاندار )