موضوع و اهداف سازمان باغستان :

مديريت ، هماهنگي و نظارت برحفظ ،  احياء و برنامه هاي باغستان سنتي قزوين واقع در محدوده قانوني و حريم شهر قزوين و هدايت و حمايت باغداران و باغبانان جهت رفع مشکلات و ارتقاء کيفيت باغستان ها و ايجاد هماهنگي با ارگان ها و سازمان هاي ذيربط و اعمال اختيارات وظايف شهرداري مقرر در قانون و گسترش فضاي سبز

تبصره : وظايف سازمان در راستاي مديريت باغستان سنتي صورت مي پذيرد و نافي وظايف ذاتي ساير دستگاههاي اجرايي از جمله سازمان جهاد کشاورزي وباغداري ، امور آب و .... نخواهد بود .

 

{C}{C}{C}{C}