تاريخچه سازمان
با توجه به قدمت و تاريخ شهر قزوين همواره اين شهر به لحاظ وجود باغاتي كه همچون نگيني شهر را در بر گرفته زبانزد بوده است به طوري كه در سفر نامه ناصر خسرو اين شهرراچنين توصيف نموده :"باغستان بسيارداشت، بي ديوار وخاروهيچ مانعي ازدخول درباغات نبودوقزوين راشهري نيکوديدم،بارروئي حصين وکنگره بر آن نهاده و بازارهايي خوب مگرآنکه آب در وي اندک بود ومنحصر به کاريزها در زيرزمين"
ولي متأسفانه به دليل گسترش شهربه داخل باغات ونيز تغيير فرهنگ شهر نشيني وبسياري دلايل ديگردچار تخريب گرديده وروبه نابودي ميرود . اين موضوع مسولين شهري رابرآن داشت با تاسيس سازماني با نام سازمان باغستانهاي سنتي در شهرداري قزوين باهدف ساماندهي واحيا باغستان اقدام نمايند. شروع اين امر با بر گزاري اولين همايش باغ هاي سنتي درخرداد ماه 1382وبطور جدي تر درسال1384باتاسيس واحدي در سازمان پارکها و فضاي سبزادامه پيدا کردکه همزمان نيزپيگيري ها درخصوص تشکيل سازمان مستقل صورت پذيرفت ونهايتا در سال 1391اين امر محقق گرديد و تحت عنوان سازمان باغستان هاي سنتي شهرداري قزوين بامديريت مهندس حميد رحماني فعاليت خود رادرزمينه هاي مختلف و باهدف حفظ واحيا وساماندهي باغستان سنتي بطور جدي آغاز نموده که اميد است باهمت و همکاري باغداران وباعنايت مسولين دراين امر مهم موفق گرديم. ان شاءاله.